AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

2019

29/03/2019
Tower Investments podzieli się zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd Tower Investments S.A. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto Spółki za rok 2018, przeznaczając część zysku z 2018 r. na wypłatę dywidendy. Zarząd zawnioskował, aby część zysku netto wypracowana przez Spółkę w 2018 r., została przeznaczona na wypłatę Dywidendy akcjonariuszom Spółki. Powyższa rekomendacja uwzględnia jednostkowy wstępny wynik finansowy Spółki za rok obrotowy 2018. Jednocześnie w przypadku, gdy ostateczne wyniki finansowe przedstawione w sprawozdaniu finansowym odbiegałyby znacząco od wstępnych danych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 8/2019, wówczas Zarząd Spółki zastrzega możliwość zmiany rekomendacji. Rekomendacja Zarządu zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania, a ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia części zysku z 2018 r. na wypłatę Dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

29/03/2019
Tower Investments przedstawia wstępne wyniki finansowe

Tower Investments, spółka zajmująca się kompleksową obsługą deweloperską, przedstawiła wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Tower Investments za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 42,8 mln zł, zysk z działalności operacyjnej  7,9 mln zł, a zysk netto 3,41 mln zł.  Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym 25 kwietnia 2019 r. i mogą różnić się od wskazanych wstępnych danych finansowych.

22/03/2019
Tower Project Sp. z o.o. zawarła umowę sprzedaży z Netto Sp. z o.o. w Biskupcu

Tower Project Sp. z o.o., spółka zależna od Tower Investments S.A., zawarła jako sprzedający z Netto sp. z o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni około 7 170m2 położonej w miejscowości Biskupiec, na której Sprzedający zobowiązał się wybudować w systemie „pod klucz“ obiekt handlowo-usługowy o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1 327m2. Nieruchomość ta jest własnością Tower Project Sp. z o.o.. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu warunków wskazanych w Umowie, nie później niż 31 sierpnia 2020 r. Cena sprzedaży nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym ustalona została na 6.600.000 zł.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

22/03/2019
Tower Project Sp. z o.o. zawarła umowę sprzedaży z Netto Sp. z o.o. w Mrągowie

Tower Project Sp. z o.o., spółka zależna od Tower Investments S.A., zawarła jako sprzedający z Netto sp. z o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni około 4 503 m2 położonej w miejscowości Mrągowo. Jednocześnie Sprzedający zobowiązał się zawrzeć z Netto sp. z o.o. umowę o wybudowanie w systemie „pod klucz“ obiektu handlowo-usługowego o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1 294 m2. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu warunków wskazanych w Umowie, nie później niż do 31 marca 2020 r. Cena sprzedaży nieruchomości wraz z pawilonem handlowym ustalona została na 6 350 000 zł.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

20/03/2019
Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mehoffera/ Światowida w Warszawie

Tower Mehoffera Sp. z o.o., spółka zależna od Tower Investments S.A., otrzymała informację o wydaniu przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach inwestycji przy ul. Mehoffera/ Światowida w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

20/03/2019
Tower Investments S.A. nabył udziały w spółce Tower Mehoffera Sp. z o.o.

Tower Investments S.A. zawarła umowę sprzedaży 30 udziałów w spółce Tower Mehoffera Sp. z o.o. (dawniej Shopin Płock sp. z o.o.), które stanowią 30% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 30% głosów na zgromadzeniu wspólników. Spółka nabyła udziały za kwotę 4 000 000 złotych netto. W wyniku zawarcia Umowy Spółka stała się jedynym wspólnikiem spółki Tower Mehoffera Sp. z o.o.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

01/02/2019
Gatid Investments Sp. z o.o. zawarła umowę sprzedaży z Netto Sp. z o.o. w Warszawie

Gatid Investments Sp. z o.o., spółka zależna od Tower Investments S.A., zawarła jako sprzedający z Netto sp. z o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 3 147 m2 położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka. Jednocześnie Sprzedający zobowiązał się zawrzeć z Netto sp. z o.o. umowę o wybudowanie w systemie „pod klucz“ obiektu handlowo-usługowego. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu warunków wskazanych w Umowie, nie później niż 31 stycznia 2020 r. Wartość projektu ustalona została na 10 614 900 zł brutto.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

01/02/2019
Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

Tower Investments S.A. w okresie od 28 stycznia do 1 lutego 2019 roku dokonała nabycia na rynku regulowanym w ramach programu skupu akcji własnych 4 500 akcji za łączną kwotę 94 500 zł po średniej jednostkowej cenie 21 zł.
Nabyte akcje o wartości nominalnej 1 złoty każda, stanowią 0,29 % w kapitale zakładowym Emitenta.
Od rozpoczęcia skupu akcji własnych do 1 lutego 2019 roku włącznie, Spółka nabyła 7 066 akcji własnych stanowiących 0,45% w kapitale zakładowym.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

2018

13/12/2018
Tower Investments Sp. z o.o. sprzedała cztery lokale w Radomiu

Tower Investments Sp. z o.o. zawarła dwie umowy sprzedaży czterech lokali niemieszkalnych położonych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca, o łącznej powierzchni 1 239,82 m2.
Łączna cena sprzedaży wyniosła 5 535 000 złotych brutto.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

21/11/2018
Tower Investments wypracowała 0,62 mln zł zysku w III kwartale 2018 roku

Tower Investments wypracował 0,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. Zysk operacyjny wyniósł 1,62 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,16 mln zł w III kw. 2018 r.
W tym samym dniu, zarząd spółki podjął decyzję o odwołaniu prognozy skonsolidowanego zysku netto na 2018 w wysokości 19,43 mln zł, przekazanej do publicznej wiadomości 19 czerwca 2017 r.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie wynikowym oraz Raporcie o odwołaniu prognozy.

19/10/2018
Wcześniejszy wykup obligacji

W dniu dzisiejszym zostały wysłane do Obligatariuszy Tower Investments żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji serii B. Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie dokonany 5 listopada 2018 r. Wykupowi podlegać będą wszystkie Obligacje, tj. 5.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

16/10/2018
Przedwstępna umowa sprzedaży z Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w Warszawie

Spółka zależna od Tower Investments S.A. – Tower Project sp. z o.o., zawarła z Budimex Nieruchomości sp. z o.o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości składającej się z działek gruntu położonych przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie, o łącznej powierzchni 12.861 m2. Budimex zamierza zrealizować tam inwestycję mieszkaniowo-usługową oraz wybudować lokal handlowy o powierzchni około 1.300m2, a Tower Project zobowiązał się lokal kupić.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

28/09/2018
Przedwstępna umowa najmu z Netto Sp. z o.o. w Warszawie

Tower Mehoffera Sp. z o.o. , spółka zależna od Tower Investments S.A., zawarła z Netto Sp. z o.o. przedwstępną umowę najmu lokalu handlowego o powierzchni około 1.260 m2, przy ul. Mehoffera w Warszawie.
Lokal będzie usytuowany na parterze budynku, który zostanie wybudowany na podstawie umowy z YIT Development Sp. z o.o. w ramach inwestycji mieszkaniowo- usługowej, i jest objęty zobowiązaniem do zakupu przez wynajmującego.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

19/09/2018
Tower Investments wypracowała 5,4 mln zysku w I półroczu 2018 r.

Ponad 5,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto wypracowała grupa Tower Investments w pierwszym półroczu 2018 r. To historycznie rekordowy wynik jeśli chodzi o pierwsze półrocze. Obecnie warszawska spółka realizuje projektu o potencjale sprzedażowym na poziomie 251 mln zł.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

07/09/2018
Zawarcie umowy sprzedaży z NETTO Sp. z o. o.

Tower Investments S.A., w dniu 06.09.2018 roku zawarł umowę sprzedaży czterech działek o łącznej powierzchni 4.186 m2 zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicy Bielany na rzecz NETTO Sp. z o.o. Jednocześnie Strony zawarły również umowę, na podstawie której Tower Investments zbuduje na tym terenie pawilon handlowy wraz z infrastrukturą dla NETTO Sp. z o.o. Łączna wartość transakcji wynosi 11.402.100 złotych brutto.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

01/09/2018
Zmiana adresu siedziby Spółki

Z dniem 1 września 2018 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby Tower Investments S.A. z dotychczasowego przy ul. Rumiana 49 , 02-956 Warszawa na nowy: ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa.
Nie ulega zmianie siedziba Spółki, którą pozostaje Warszawa.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

06/08/2018
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

6 sierpnia 2018 roku Zarząd Tower Investments S.A. poinformował, że nastąpiła zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.
Przedmiotowy raport zostanie opublikowany w dniu 19 września 2018 roku.
Wcześniej ogłoszony termin publikacji ustalony był na 26 września 2018 roku.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie

02/08/2018
Tower Investments przedstawia wstępne wyniki finansowe

Tower Investments, spółka zajmująca się kompleksową obsługą deweloperską, przedstawiła wstępne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018. Grupa Kapitałowa Tower Investments S.A.  wypracowała 5,5 mln zł zysku netto. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 31,1 mln zł.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie

31/07/2018
Rozwiązanie umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową LAZUROWA

W dniu wczorajszym Tower Investments rozwiązał umowę zobowiązującą do przeniesienia własności lokalu na Spółkę zawartą ze Spółdzielnią Mieszkaniową LAZUROWA. Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z realizacji projektu ze względu na odstąpienie operatora spożywczego od zawarcia umowy najmu dla tej nieruchomości.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w raporcie.

27/07/2018
Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

Zarząd Tower Investments w okresie od 23 do 27 lipca 2018 roku dokonał nabycia na rynku regulowanym w ramach programu skupu akcji własnych 2.566 za łączną kwotę 70.999,60 zł  po średniej jednostkowej cenie 27,67 zł. Nabyte w okresie od 23 do 27 lipca 2018 roku akcje o wartości nominalnej 1 zł stanowią 0,16% w kapitale zakładowym Emitenta.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w raporcie.

24/07/2018
Rezygnacja z realizacji projektu w Łowiczu

Tower Project Sp. z o.o., spółka zależna od Tower Investments po  przeprowadzeniu stosownych analiz opłacalności, Tpodjęła decyzję o rezygnacji z realizacji projektu w Łowiczu.
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w raporcie.

13/07/2018
Zawarcie umów przedwstępnych przez Tower Investments sp. z o. o.

Tower Investments sp. z o.o. zawarła – jako sprzedający – z osobami fizycznymi działającymi w formie spółki cywilnej dwie przedwstępne umowy sprzedaży. Dotyczą one czterech lokali niemieszkalnych położonych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca o łącznej powierzchni 1.239,82 m2, wraz częściami wspólnymi oraz gruntem o powierzchni 0,0183 ha. Cena netto wynosi 5.535.000 PLN.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w raporcie.

29/06/2018
Zawarcie umowy sprzedaży z Projekt Konstruktorska

Gatid Investments spółka zależna od Tower Investments, zawarła jako Sprzedający umowę sprzedaży z Projekt Konstruktorska, spółką zależną od spółki Metropolitan Investment. Przedmiotem umowy są zlokalizowane przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie lokal handlowo – usługowy o powierzchni 1.635,55 m2 oraz przylegający do niego garaż wielostanowiskowy o powierzchni 755,58 m2. Cena sprzedaży Nieruchomości wynosi 22.017.000 złotych.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w raporcie

27/06/2018
Tower Investments Firmą Roku w kategorii Usługi Deweloperskie

Tower Investments został wyróżniony tytułem Firmy Roku w kategorii Usługi Deweloperskie. Nagroda została przyznana w ramach jubileuszowej XV edycji Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości” podczas Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość”.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie plebiscytu.