OFERTA PUBLICZNA

OFERTA PUBLICZNA

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny, reklamowy i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki TOWER INVESTMENTS S.A. („Spółka”). Został przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki. Prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2017 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronach internetowych Spółki (www.towerinvestments.pl) oraz oferującego (www.bossa.pl).